Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy a pravidla

Stanovy Kynologického klubu SVITAVA  Bílovice výcházejí ze stanov MSKS (klikni) ZDE

 

Stanovy Kynologického klubu SVITAVA  Bílovice:

Článek 1
Kynologický klub SVITAVA -Bílovice (dále jen KK) je dobrovolné, nezávislé, demokratické a nepolitické sdružení pro zájemce o výcvik a chov psů a pro příznivce této činnosti. KK je členem Moravskoslezského kynologického klubu (dále jen MSKS)

Článek2
1. Cílem KK je zajištění sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíly MSKS a Mezinárodní kynologické
organizace FCI. KK spolupracuje s MSKS a Českomoravskou kynologickou unií (dále jen ČMKU), která je vrcholným orgánem kynologie v České republice.

Článek 3
1. Členem KK se může stát každý občan České republiky nad 10 let, případně i jiného státu, který souhlasí se stanovami, s cíly a posláním KK
2. U nezletilých do 18 let je pro členství v KK požadován písemný souhlas zákonného zástupce, který je nedílnou součástí přihlášky
3. Člen mladší 10 let musí mít po celou dobu konání akce dohled osoby starší 18 let
4. Výbor KK může udělit čestné členství  na základě svého rozhodnutí nebo návrhu ostatních členů

Článek 4

Členské příspěvky (ČP):

ČP - dospělý - cvičící :   700,- Kč /rok  +  3 hod. brigád /rok
ČP - mládež do 18ti let : 250 Kč/rok    +  3 hod. brigád/ rok
ČP - necvičící :                  250 Kč /rok -  brigády nejsou povinné
Vstupní poplatek do KK : 400,- Kč - jednorázový poplatek při vstupu do KK
Další poplatek:
dospělí - cvičící  + mládež do 18ti let -  300,- Kč /rok- jako záloha na  povině odpracované brigády -
                  (pokud člen brigády odpracuje v daném roce, převádí se částka 300,- Kč na další roka člen poplatek v tom roce neplatí).
Číslo účtu KK:  2601496493/2010  variabilní symbol :  27 72 019 

Článek 5
1. O přijetí člena do KK rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky
2. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat ke členské schůzi KK. Rozhodnutí členské schůze je konečné
3. Dokladem o členství je platný členský průkaz svazu

Článek 6
1. Členství fyzických osob v KK zaniká:
a) vystoupením na základě vlastní písemné žádosti
b) zrušením pro neplnění základních členských povinností (zejména finančních závazků) na základě rozhodnutí členské schůze
c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
d) úmrtím
2. Členská schůze KK může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliže:
a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek

Článek 7.
1.Člen KK má právo:
a) aktivně se zúčastňovat všech akcí pořádaných MSKS, KK
b) zúčastňovat se členských schůzí KK s právem hlasovat a podávat návrhy
c) být volen do orgánů KK a MSKS má právo člen starší 18 let
d) volit do orgánů KK a do orgánů MSKS smí pouze člen starší 15 let
e) využívat zařízení KK dle ustanovení vnitřních předpisů KK
g) spolurozhodovat v činnosti KK
h) kdykoliv nahlédnout do hospodářských a finančních dokladů
i) navrhnout sebe a ostatní do výboru KK

2. Člen KK je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a další normativy vydané MSKS, KK a plnit usnesení orgánů MSKS a KK
b) dostavit se podle svých možností na výcvik nebo řádně omluvit svoji neúčast na akcích klubu
c) aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce
d) řádně platit svazové a klubové členské příspěvky v KK
e) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy MSKS, KK ani jejich jednotlivých členů
f) mít všechny finanční závazky a platby ve vztahu ke KK uhrazeny nejpozději k 31. prosinci každého roku

Článek 8
1. Užití (rozdělení) členských příspěvků a sponzorských darů stanoví na návrh výboru členská chůze KK

Článek 9
Kárná opatření jsou ukládána pouze v plně prokázaných případech porušení stanov a ostatních normativů KK, MSKS.
Podle závažnosti provinění lze uložit: a) napomenutí
b) vyloučení
2. Kárná opatření projednává a kromě vyloučení též ukládá výbor KK. O vyloučení člena však může rozhodnout pouze členská schůze na návrh výboru
3. Každý člen KK má právo se odvolat proti uložení kárného opatření k vyššímu orgánu

Článek 10

1. Orgány KK jsou:
a) Členská schůze
c) Výbor
d) Revizní komise

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ČLENA KYNOLOGICKÉHO KLUBU SVITAVA
 BÍLOVICE NA CVIČIŠTI KLUBU:


1. Na cvičiště má přístup pouze člen Kynologického klubu SVITAVA (dále jen ČKK) a rodinní příslušníci v jeho doprovodu (vyjímku tvoří akce pořádané kynologickým klubem) v době od 6 hod do 20 hod.
Na cvičiště nemá přístup pes, který nemá provedené povinné očkování. Současně nemá na cvičiště přístup pes, který není v držení ČKK (vyjímku povoluje výcvikář KK SVITAVA) 


2. V objektu cvičiště a mimo něj do vzdálenosti 50 m musí mít psovod svého psa vždy na vodítku. Při hromadném výcviku může vedoucí výcviku pro pohyb psa mimo objekt i na vzdálenost větší než 50 m stanovit jiný režim.


3. Pes, jenž je starší než 6 měsíců, musí být kromě času, kdy provádí výcvik, uvázán k úvazovému kolíku. Je zakázáno uvazovat psy mimo vyhrazené prostory – zejména k překážkám, lavicím apod….


4. Každý ČKK je povinen v prostorách cvičiště zachovávat pořádek, zejména však
- uklidit trus po svém psovi na určené místo – kontejner
- po ukončení výcviku na překážkách uvést překážku do výchozího stavu (vrátit odebraná prkna a pod.
- nepoškozovat majetek Kynologického klubu
- za účelem údržby zařízení klubu odpracovat 4 brigádnické hodiny ročně.
V případě, že člen brig.hodiny neodpracuje uhradí částku 100.- Kč za každou jednu neodpracovanou hodinu.


5. Každý ČKK zodpovídá za škody, které způsobil on nebo jeho pes.


6. Výcvik na cvičišti je povolen pouze pro ČKK a to v době
letního času - do 20ti hodin
zimního času – do 18,00 hodin
vyjímku může povolit  výcvikář.


7. Psovod, který se nedostaví do doby zahájení pravidelného hromadného výcviku na cvičiště, může být výcvikářem ten den z tohoto výcviku vyloučen.


8. Psovod je povinen hlásit před zahájením pravidelného výcviku hárání své feny a řídit se pokyny výcvikáře.


9. Porušení výše uvedených zásad může mít za následek zákaz vstupu na cvičiště. O zákazu vstupu ČKK na cvičiště bezprostředně rozhoduje předseda, jednatel nebo výcvikář Kynologického klubu, dobu zákazu stanoví výbor Kynologického klubu SVITAVA.